ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Atelier KVG
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst
op afstand aangaat met de ondernemer;


3. Dag: kalenderdag;


4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.


6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
op afstand;


7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Atelier KVG
Vestigingsadres: Stationsstraat 231, 2910 Essen
E-mailadres: info@atelier-kvg.com
Btw-identificatienummer: BE0807.122.251


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.


2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
is.


5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het
oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.


6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van
deze algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden - v1
voor Atelier KVG 217-09-2023
1 of 4


7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen
uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.


2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.


3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer
kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.


6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te
raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft
om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


5. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:


a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.


6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van
de betreffende producten.


Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen
te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.


2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren
en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na
ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen
door een e-mail te sturen naar info@voorpateekes.be. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te
bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.


4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


2 of 4
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping


1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn
rekening.


2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is
door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal
geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk
toestemming geeft voor een andere betaalmethode.


3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.


4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de
ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor
het sluiten van de koopovereenkomst.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht


1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2
en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:


a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


Artikel 9 - De prijs


1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve
prijs te leveren.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie


1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
nieuwstaat verkerend.


4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te
nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door
de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.


5. De garantie geldt niet indien:


a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren
en/of bewerken;


b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 11 - Levering en uitvoering


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten.


2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.


3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met
een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.


4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.


5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.


6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.


7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Betaling


1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
3 of 4


ondernemer te melden.


3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht
om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.